RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO

 

1.     Preambuła (Cel umowy).Strony zawierając Umowę dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO.

2.     Oświadczenie Administratora.Administrator oświadcza, że jest Administratorem powierzonych danych oraz, że jest uprawniony do ich przetwarzania w zakresie, w jakim powierzył je Przetwarzającemu.

3.     Rodzaj danych [art. 28 ust. 3 RODO].Na warunkach określonych niniejszą Umową oraz Umową Podstawową (t.j. Zleceniem Przewozu

Towaru w Międzynarodowym Transporcie Drogowym), Administrator powierza Przetwarzającemu, przetwarzanie (w rozumieniu RODO) Danych Osobowych, które mogą obejmować następujące tzw. dane zwykłe, dotyczące Zleceniobiorcy, oraz zatrudnianych przez niego kierowców lub innych współpracowników wykonujących przedmiotowe zlecenie: imię i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, firma przedsiębiorcy, adres e-mail, adres IP, numery telefonów, adresy zamieszkania, daty urodzenia, NIP, seria i numer dokumentu tożsamości, imiona rodziców, numery rachunków bankowych.  

4.     Okres przetwarzania [art. 28 ust. 3 RODO].Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie realizacji Umowy Podstawowej, oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.

5.     Charakter i cel [art. 28 ust. 3 RODO].Charakter i cel przetwarzania wynikają z Umowy Podstawowej. W szczególności: charakter przetwarzania określony jest rolą Przetwarzającego jako Spedytora,  zaś celem przetwarzania jest należyte wykonanie umowy przewozu towaru (Umowa podstawowa), oraz zlecenia spedycyjnego w oparciu o które zlecono przewóz przedmiotowego towaru.  

6.     Nieprzetwarzanie poza EOG [art. 28 ust. 3 lit. a RODO].Przetwarzający oświadcza, że nie przekazuje Danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy („EOG”). Przetwarzający oświadcza również, że nie korzysta z podwykonawców, którzy przekazują Dane poza EOG.  

7.     Poinformowanie o zamiarze przetwarzania poza EOG. [art. 28 ust. 3 lit. a RODO].Jeżeli Przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazywać Dane poza EOG, informuje o tym Administratora, w celu umożliwienia Administratorowi podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem lub zakończenia powierzenia przetwarzania.

8.     Tajemnica [art. 28 ust. 3 lit. b RODO].Przetwarzający uzyskuje od osób, które zostały upoważnione do przetwarzania Danych w wykonaniu Umowy, udokumentowane zobowiązania do zachowania tajemnicy, ewentualnie upewnia się, że te osoby podlegają ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

9.     Bezpieczeństwo [art. 28 ust. 3 lit. c RODO].Przetwarzający zapewnia ochronę Danych i podejmuje środki ochrony danych, o których mowa w art. 32 RODO, zgodnie z dalszymi postanowieniami Umowy.

10.  Wsparcie przy obowiązkach bezpieczeństwa [art. 28 ust. 3 lit. f RODO]. Przetwarzający współpracuje z Administratorem przy wykonywaniu przez Administratora obowiązków z obszaru ochrony danych osobowych, o których mowa w art. 32−36 RODO (ochrona danych, zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu, zawiadamianie osób dotkniętych naruszeniem ochrony danych, ocena skutków dla ochrony danych i uprzednie konsultacje z organem nadzorczym).

11.  Minimalizacja [art. 25 ust. 2 RODO].Przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do Danych Osobowych wyłącznie do osób, których dostęp do Danych jest potrzebny dla realizacji Umowy i posiadających odpowiednie upoważnienie.

12.  Obowiązki Administratora. Administrator zobowiązany jest współdziałać z Przetwarzającym w wykonaniu Umowy, udzielać Przetwarzającemu wyjaśnień w razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora, jak też wywiązywać się terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków.

13.  Środki bezpieczeństwa.Strony uzgodniły poziom zabezpieczeń Danych wymagany po stronie Przetwarzającego. Przetwarzający przedstawił Administratorowi informacje potwierdzające, że Przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Obie Strony zachowują kopie przedstawionych dokumentów i dowody przedstawienia informacji, dla potrzeb spełnienia wymogu rozliczalności.

14.  Powiadomienie o naruszeniu.Przetwarzający powiadamia Administratora danych o każdym podejrzeniu naruszenia ochrony Danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego zgłoszenia, umożliwia Administratorowi uczestnictwo w czynnościach wyjaśniających i informuje Administratora o ustaleniach z chwilą ich dokonania, w szczególności o stwierdzeniu naruszenia. Powiadomienie o stwierdzeniu naruszenia, powinno być przesłane wraz z wszelką niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić Administratorowi spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru.

Klauzula informacyjna

 

1.  Administratorem Twoich danych osobowych podanych w umowie jest  FIDE – TRANS Ożóg Spółka jawna, zwana dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem, korzystając z danych udostępnionych w stopce umowy.   

2.  Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy podstawowej pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3.  Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy podstawowej, oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.  

4.  Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy podstawowej będą niemożliwe.  

5.  Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres realizacji Umowy Podstawowej, oraz do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.

6.  Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowych.  

7.  Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. 

8.  W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9.  W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.